Ravi XI Royals

Team Owner: Mr Ravinder Etikala
Director, New Edge Consultancy
Founder, New Edge Foundation

Anil Chhokar

Anil Chhokar Captan

Amir Rather

Amir Rather

 

ANAND GHOGLIYA

Anand Ghogliya

 

Anil Sharma

 

Biju Das

 

Ganesh Pisal

 

Jayakanthan

Jayakanthan

 

Kalpesh Gaikar

 

Mo. Sadik

 

Prem Parkash

 

Satyapal Singh

 

Shivashankara GS

 

Sunny

 

Surojit Tikadar

 

Yashpal Sharma